8455. — Τά διατρέξαντα κατά την έκλογήν τοϋ διαμερίσματος Γύρου, [κάτω:] Σκριπερώ τη 17/29 'Απριλίου 1859. Κέρκυρα τη 19 Σεπτεμβρίου 1860 Τυπ. Ερμής. Μφ. 0.31 χ 0.46. Τοΰ Σπ. Μάνεση. ΦΜ-. *
Σπ. Μάνεση

Τα διατρέξαντα κατά την εκλογήν του διαμερίσματος Γύρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα διατρέξαντα κατά την εκλογήν του διαμερίσματος Γύρου