8448. - Σύντομος βιογραφία τοϋ άοιδίμου Ρΐ}γα Φεραίο». Τοϋ Θετταλοϋ. — Είς οιωνός ά'ριστος άμύνεσθαι περί πάτρης.— Έν 'Αθήναις. Έκ της τυπογραφίας Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Κατά την όδόν 'Αθηνάς αριθ. 274.) 1860. Είς 8ον, σ. 59. 'Υπογράφει Χρ. Περραιβός. ΕΒΕ.Β.Ε.Ι. 928, ΓΕΝ. Ind. 865, ΒΒ—, ΔΑΚ—. *
Χρ. Περραιβός

Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου.