8446. - Σύνοψις της 'Ιεράς Κατηχήσεως ύπό Α. Κοραή, Εκδοθείσα Ύπό Α. Τερζάκη. Έπηυξημένη μετά προσθήκης Γραφικών σημειώσεων. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1860. Εις 16ον, α 71. ΓΕΝ. Theol. 956, ΔΒΚ—. *
Α. Κοραή

Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Ιεράς Κατηχήσεως