8441. - Σύνοψις ιεράς κατηχήσεως, ερανισθεϊσα και κατ' ερωταπόκρισιν Συνταχτ^εϊσα υπό Βαρθολομαίου Γεωργιάδου. Έγκρι\")εΐσα δε υπό της 'Ιεράς Συνό- δου, Εκδίδοται δαπάνη τοΰ αύτοΰ προς χρήσιν τών παίδων. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου τής Αυγής (οδός Εΰριπίδοί' οικία Ι. Χαλκοκονδύλη). 1860. Εις 8ον, ο. 4 &. Λ. +'68. ΕΒΕ. Θ. 2813. *
Βαρθολομαίου Γεωργιάδου

Σύνοψις ιεράς κατηχήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις ιεράς κατηχήσεως