8439· - Συμβουλαι αληθούς φίλου της Ελλάδος Πωλείται προς ώφελος τών εν τη ποινική αποικία τοΰ Κράτους φυλακισμένων. Τιμάται δρχ. 1. Έν 'Αθήναις, παρά τω βιβλιοπώλη Βίλμπεργ. 1860. ["Οπισθεν τοΰ φ. 1:] Έκτου τυπογραφείου της 'Ανεξαρτησίας. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 52. 'Ελληνιστί και γαλλιοτί. Έν τέλει υπογράφει: «Ό 'Ιππότης Άππέρτ». Έπι τοΰ έγχρωμου εξωφύλλου ό τίτλος παρηλλαγμένος. ΓΕΝ. Geogr. 1330. 1. *
Ό 'ΙππότηςΆππέρτ

Συμβουλαί αληθούς φίλου της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμβουλαί αληθούς φίλου της Ελλάδος