8436. - Συλλογής στρατιωτικών νόμων και διατάξεων τόμος δεύτερος. Έν 'Αθήναις, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως ΙΙαρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς αριθ. 420. 1860. Εις 8ον, ο. 370. Πρβλ. αριθ. 6123. ΦΣΠ—.

Συλλογής στρατιωτικών νόμων και διατάξεων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογής στρατιωτικών νόμων και διατάξεων