8429. - Στοιχειώδης ελληνική γραμματική ήτοι προκαταρκτική εισαγωγή εις τήν γραμματικήν τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης συνερανισθεΐσα υπό Ηλία Σ. Σταθοπούλου προς χρήσιν τών μαθητών τών δημοτικών σχολείων. "Εκδοσις ογδόη.— Τάς επιδόσεις όρώμεν— τών μη καλώς εχόντων. (Ίσοκρ. Εΰαγόρ.)—Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Κατά τήν όδόν 'Αθηνάς αριθ. 274). 1860. Είς 8ον, σ. ά. ά. + δ'+ 104. Πρβλ. αριθ. 5381, 6401, 7067 και 7384. ΕΒΕ. ΓΛ. 3637. *
Ηλία Σ.Σταθοπούλου

Στοιχειώδης ελληνική γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης ελληνική γραμματική