8427. - Στοιχειώδης 'Αριθμητική προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων, ΰπό Ε. Ξ. Κατ' εγκρισιν τοΰ έπι των Έκκλησ. και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου της Ελλάδος. Έκδοσις Τρίτη. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Έρμης. 'Αν- τωνίου Τερζάκη. 1860. Είς 16ον, σ. 36, Πρβλ. αριθ. 4452. ΔΒΚ—. *
Ε. Ξ.

Στοιχειώδης Αριθμητική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης Αριθμητική