8419. - Σατωβριάνδου Όδοιπορικόν. Έκ Παρισίων είς Ιεροσόλυμα και εξ 'Ιεροσολύμων εις Παρισίους Μεταφρασθέν εκ τοΰ Γαλλικού υπό Έμμ. Δ. Ροίδο». Τόμος Πρώτος Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου τής Αυγής, (οδός Εύριπίδου, οϊκία Ι. Χαλκοκονδι'ιλη). 1860. Είς 8ον, φ. 2 ά.ά. + σ. ι' + 253 +1 ά.ά. Τφ αϋτφ έτει: Τόμος Δεύτερος, σ. 270 + 1 ά.ά. Τόμος Τρίτος, σ. 251 + φ. 1 ά.ά. Τόμος Τέταρτος, σ. 256. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1912. *
Σατωβριάνδου

Οδοιπορικόν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδοιπορικόν.