8406. - Πράξεις τοΰ Ενδεκάτου Κοινοβουλίου τοΰ 'Ηνωμένου Κράτους τών 'Ιονίων Νήσων, έκδοίΐεΐσαι υπό το Σύνταγμα τών 1817, επί την δευτέραν αυτού σΰ- νοδον συγκροτηθεϊσαν κατά τα ετη 1859 — 60. Κέρκυρα, Έν τώ τυπογραφείφ τής Κυβερνήσεως. 1860. Είς 4ον, σ. ς' + 19 ΕΒΕ. ΝΟΜ 22510, ΑΕΚ-. *

Πράξεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πράξεις