8392. - Πικρά ή αλήθεια, ή, Ή κατ' αντίθεσιν της όσημέραι έν τοις ίεροΐς ναοΐς αυξανομένης έξωτερικώς πολυτελείας και μεγαλοπρέπειας, έλάττωσις τοΰ θείου εσωτερικού διακόσμου. 'Υπό 'Ιωάννου Μ. Ραπτάρχου.—«Τις δυνήσεται - - - - τον ναόν τοϋτον» (Άγγαΐος Β'. !·).-Έν Κωνσταντινουπόλει, εκ τοΰ τυπογραφείου «Ό Βΰζας». 1860. Εις 8ον, σ. 52 + 2 ά. ά. ΕΒΕ.Θ. 11201 D, ΓΕΝ. Theol. 2610. *
Ιωάννου Μ. Ραπτάρχου

Πικρά η αλήθεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πικρά η αλήθεια