8390. - Περί τών Πολεμικών τών Ρωμαίων ύπό τοϋ διδάκτορος της φι- λοσοφίας Θεοδοσίου Βενιζέλου, (μετά 38 εικόνων) Έν 'Αθήναις, έκ της τυπογραφίας Λ. Λ. Βιλαρά. (Κατά την όδόν Βϋσσης αριθ. 815). 1860. Είς δον, φ. 2 ά. ά. + ο. δ'^ 66, μετά τεσσάρων πινάκοιν. ΕΒΕ. ΑΡΧ. 143α. *
Θεοδοσίου Βενιζέλου

Περί των Πολεμικών των Ρωμαίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των Πολεμικών των Ρωμαίων