8386 Κανονισμού 1860  Είς 8ον, σ. 64. Συγγραφεύς ό Ι. Α. Τυπάλδος. ΕΒΕ. ΠΛΙΔ. 187Μ, ΓΕΝ. K.G. 816. *
Κανονισμού | Ι. Α. Τυπάλδος

Περί του νέου Κανονισμού του Πανεπιστημίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί του νέου Κανονισμού του Πανεπιστημίου