8383. - Περί της αρχαίας ονομασίας της νήσου Πέτσας. [ έν τέλει: J Έν 'Αθήναις την 3 Ιανουαρίου 1860. Διομήδης Κυριακού. Είς 4ον, σ. 20. ΓΕΝ. Geogr. 2647. *
Διομήδης Κυριακού.

Περί της αρχαίας ονομασίας της νήσου Πέτσας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της αρχαίας ονομασίας της νήσου Πέτσας.