8379. - Περί έθιμοταξίας και Χρηστοηθείας υπό τής Κυρίας Βαρωνέσσης Λέ Φρεσνή μεταφρασθέν έκ τοϋ Γαλλικού υπό Α. 1". Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογρα- φείου Δ. Είρηνίδου. (Κατά τήν όδόν Εύριπίδου.) 1860. ΕΙς 16ον, φ. 1 α. ά. + σ. γ' + 88. ΓΑ—. -*¦
ΒαρωνέσσηςΛέ Φρεσνή

Περί εθιμοταξίας και Χρηστοηθείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί εθιμοταξίας και Χρηστοηθείας