8376. - Παρατηρήσεις Τοΰ υποψηφίου Κυρίου Π. Σ. Περλιγγή Έπι Τοΰ Table of Marks τοΰ συναγωνισμοΰ τοΰ λαβόντος χώραν - - - - [έν τέλει:] Τυπογρα- φεΐον «ή Κεφαλληνία». 1860. Είς δον, α. 8. ΔΑΚ—. *
Π. Σ. Περλιγγή

Παρατηρήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παρατηρήσεις