8372.-Παράρτημα Έρατοΰς. 01 νεώτεροι πυθαγόρειοι, μυθιστόρημα ΙΙαύ- λου Φεβάλ μεταφρασθέν ίχ τοΰ Γαλλικοΰ ύπό # * * Άθήνησι, εκ τοΰ τυπογρα- φείου της Μερίμνης. 1860. Εις δον, πλέον τών α. 16. ΓΕΝ-, ΒΒ—. -Η-
ΙΙαύ-λου Φεβάλ

0ι νεώτεροι πυθαγόρειοι,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. 0ι νεώτεροι πυθαγόρειοι,