8371. - Παράρτημα εις τά απομνημονεύματα τοΰ περί αυτονομίας της Ελ- λάδος πολέμου τών Κρητών υπό Κ. Κριτοβουλίδου. Άθήνησι, τΰποις Δημητρίου ΕΊ- ρηνίδου. 1860. Είς 8ον, σ. ζ' + 1 ίί. ό. Η 100. Πρβλ. αριθ. 7787. ΕΒΕ.ΙΣΤ. 2618. *
Κ. Κριτοβουλίδου

Παράρτημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράρτημα