8359.-Ό Ρωμαϊσμός. "Η τό άμετάτρεπτον σύστημα τής ρωμαϊκής δεσποτείας θεωρούμενα ως προς τα φώτα, τά συμφέροντα καΐ την πολιτικήν τοΰ ΙΘ' αϊώνος. Ύπό Ίακώβου Γ. ΙΙιτζιπίου. 1860. Είς-.
Ίακώβου Γ. ΙΙιτζιπίου

Ό Ρωμαϊσμός.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Ρωμαϊσμός.