8358. -Ό πρόδρομος τοΰ μεγάλου Έλληνικοΰ Μέλλοντος και διάφοροι Ώδαί, υπό Γεωρ. Σκόκου. Έν 'Αθήναις, Τΰποις τοΰ Μέλλοντος τής Πατρίδος. 'Οδός Άγ. Μάρκου αρ. 188. 1860 Εις δον, σ. 8 ά. ά. + 104. ΕΒΕ.Ν.Φ. 1039, ΓΕΝ—.
Γεωρ. Σκόκου.

Ό πρόδρομος του μεγάλου Ελληνικού Μέλλοντος και διάφοροι Ωδαί,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό πρόδρομος του μεγάλου Ελληνικού Μέλλοντος και διάφοροι Ωδαί,