8857. Ό Πειρατής τοΰ πλοιάρχου Μαροάτ. Μυθιστόρημα μεταφρασθέν έκ τοΰ Άγγλικοΰ υπό Σ. Μελετίου. Έν Σμύρνη, εκ τής τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου. (Εντός τής Ευαγγελικής Σχολής 'Αριθ. 17.) 1860. Εις 4ον μικρόν, σ. 168. Τοΰ Frederic Marryat. ΛΕΥ—. #-
Σ. Μελετίου

Ό Πειρατής του πλοιάρχου Μαροάτ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Πειρατής του πλοιάρχου Μαροάτ.