Ό νέος Χάρτης της Ευρώπης. Προοίμιον προς ανάγνωσιν.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8351. —Ό νέος Χάρτης τής Ευρώπης. Προοίμιον προς άνάγνωσιν. Είς Sov, cp. 1. ιϊ. ά. 4- α. 26. Έκ τοΰ τυπογραφείου τοϋ Αιώνος. Τώ 1860. Συγγραφεύς ό Ε. About. Πρβλ. αριθ. 8349 και 8387. ΓΕΝ. East. Qu. 543. *
  3. Ε.About.