8341. — 'Ολυμπία τοΰ 1859. ΈκθέσειΕ τών Ελλανοδικών. Δημοσιευθεΐσαι υπό την διεΰθυνσιν τής επί τών 'Ολυμπίων Επιτροπής. 'Αθήναι, 1860. Εις 4ον, σ. 2 α. ά. + 8 + 1 «· «¦ + 18 + 105 + 21 + 1 α. ά. Έν σ. 91-5: περί τυπογρα- φείων κλπ. ΔΒΠ 893. *

Ολυμπία του 1859. ΈκθέσειΕ των Ελλανοδικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ολυμπία του 1859. ΈκθέσειΕ των Ελλανοδικών