8337. - 'Ολίγα περί τοϋ βιβλίου Ή κιβδηλεία. "Ητοι σύντομος ανασκευή τών υπό Στεφάνου Ξένου διαστροφή της αληθείας έξιστορουμένων περί της επι κι- βδηλεία δίκης τοϋ άθωωθέντος πατρός του Θ. Ξένου, πρώην εν Σμύρνη Προξένου της Ελλάδος. "Εν 'Αθήναις, Τΰποις Γ. Καρυοφϋλλη. 1860. Εις δον, σ. 31. Έν τέλει υπογράφει Γ. Γρυπάρης. Πρβλ. αριθ. 7877 και 8225. ΒΚΧ 11161. -*-
Γ. Γρυπάρης.

Ή κιβδηλεία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή κιβδηλεία.