8336. — Ό Κέντης ή επεισόδια της θαλάσσης. Ίστόρημα Α. Δουμά Μετα- φρασθέν εκ τοϋ Γαλλικοΰ ι'πό #¦ *.Έν Αθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου της 'Αθηνάς. 1860 Εις δον μικρόν, σ. 63. Την «φιέρωσιν υπογράφει -. Τ. ΛΕΥ —, ΑΧΛ—. *
Α. Δουμά

Ό Κέντης ή επεισόδια της θαλάσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Κέντης ή επεισόδια της θαλάσσης