8331α. - Ό εφημεριδοπώλης μετάφρασις εκ τοΰ Γαλλικού υπό Κ. Βαρ- βάτη. Έκδοσις Εμμανουήλ Γεωργίου Τη ιδία αύτοϋ δαπάνη. Έν 'Αθήναις, τυπο- γραφεΐον «Ή Καρτερία.» 1860. Είς 12ον, σ. 33. ΓΕΝ. MGL 393 (2). *
Κ. Βαρ-βάτη

Ό εφημεριδοπώλης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό εφημεριδοπώλης