8328α.- Όδηγίαι κανονίζουσαι την Λιδασκαλίαν της Γυμναστικής. Εις 8ον, σ. 13δ·"Ανευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1860. Έκ τοΰ 'Εθνικού Τυπογραφείου. IB 77, 1330. *

Οδηγίαι κανονίζουσαι την Διδασκαλίαν της Γυμναστικής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδηγίαι κανονίζουσαι την Διδασκαλίαν της Γυμναστικής.