8326. - Ό βίος Ναπολέοντος τοΰ Β', περιέχων Τα αξιοσημείωτα συμβε- βηκότα της μυστηριώδους υπάρξεως αΰτοΰ, από της γενετής μέχρι της τελευτής του, κατά την εν Αυστρία διαμονήν του. Συνωδευμένος με την είκόνα του.Έκ τοΰ Γαλλι- κοΰ, ύπό Άναστασίου Θ. Ίωαννίδου. Έν Αθήναις, τυπογραφεϊον Σ. Κ. Βλαστοΰ. Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 212. 1860. Εις 16ον, σ. 152. -#
Άναστασίου Θ. Ίωαννίδου

Ό βίος Ναπολέοντος του Β'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό βίος Ναπολέοντος του Β'