8325. - Ό Άρματωλός ποίημα Γρηγορίου Σταυρίδου. Τοΰ εξ Άχρίδος. Στεφανωθέν κατά τον ποιητικόν διαγωνισμόν τοΰ 1860. Άθήνησιν, Έκ τοΰ τυπο- γραφείου της 'Αθηνάς. 1860. Εις 8ον, σ. 37 + 1 ά. ά. ΓΕΝ. MGL 918, ΒΚΧ 1529.13. -*
Γρηγορίου Σταυρίδου.

Ό Αρματωλός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Αρματωλός