8318. - Νέον έτος. 1860 Προς τους κ. κ. Συνδρομητάς της 'Εφημερίδος Ό Φιλόπατρις, [κάτω:] Ό Διανομεΰς. Μφ. 0.23 Χ 0.30. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι.