8313. — Νέον έ'τος 1860. [κάτω:] Οι Γραμματοκομισται τοϋ Ταχυδρομείου 'Αθηνών. Τιϊποις Σ. Παυλίδου Μφ. 0.24 Χ 0.32. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι