8312.- Νέον έτος 1860. [κάτω:] Ό διανομείς τοϋ Φιλοπάτριδος Έλληνος. Μφ. 0.23 Χ 0.30. Στίχοι. ΓΕΝ—, *

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι