8300.—Λόγος τοϋ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών [Ε. Α. Σίμου] Κατά την εϊς την Βουλήν εϊσαγωγήν τοΰ Γενικοϋ Προΰπολογισμοΰ τών εσόδων και εξόδων τοΰ Κράτους της χρήσεως 1861. Εις 4ον, σ. θ'. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1860. ΦΣΠ —. -Η-
[Ε. Α. Σίμου]

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος