8296.—Λόγος επιτάφιος εις τον έν 'Αθήναις ένταφιασμόν των λειψάνων Σπυρί- δωνος Βερέττα, xfi 8 'Οκτωβρίου 1860. Έν Ζακυνθφ, τυπογραφεϊον δ Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. 1860 Εις 8ον, σ. 7. Legrand 2124. -Η-

Λόγος επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος επιτάφιος