8294. - Λόγος επιτάφιος ε'ις Νικόλαον Ι. Μακρυγιάννην, εκφωνηθείς τήν 31 Αύγουστου 1860, έν τφ κοιμητηρίφ 'Αθηνών, ύπό 'Ανδρέου Ρηγόπουλου [έν τέ- λει:] Τΰποις τοϋ Μέλλοντος της Πατρίδος. Είς 8ον, α. 8. ΕΒΣ.Ν.Φ. 137Μ. ¦#¦
Ανδρέου Ρηγόπουλου

Λόγος επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος επιτάφιος