8291·- Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοϋ Διευθυντοϋ Κωνσταντίνου Zαβιτζιάνου, Τη 7.η τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός 1860. Κατά την διανομήν τών βραβείων μετά τάς δημοσίας εξετάσεις τοϋ εβδόμου έτους τοϋ Παρθεναγωγείου. Κερκ[ϋ]ρα, Τυπογραφεΐον Ή Ίονία Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων. 1860. ΕΙς 8ον, σ. 28. ΑΕΚ—, ΛΑΚ—. *
Κωνσταντίνου Zαβιτζιάνου,

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος