8290· ¦ Λόγος εκφωνηθείς ίπό 'ΑλεξάνδρουΛυκούργου. Έν τφ ίερφ Ναφ τοϋ εν Αθήναις Μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου, τή κ' Μαρτίου 1860. ε' Κυ- ριακή τών νηστειών. Έν 'Αθήναις Τϋποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως (Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς αριθ. 420.) 1860. Εϊς 8ον, σ. 11. ΘΦΙΙ 13Γ : 44, ΕΒ2.Ν.Φ. 137", ΒΚΧ 7817.6. -Κ-
ΑλεξάνδρουΛυκούργου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος