8285. Λόγος Εκφωνηθείς έν Ναυπλίω κατά την Έθνικήν Τελετήν της 2Γ> Μαρτίου Έν τω Ναώ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ι'πό Π. Α. Μαυρομιχάλη. Πρωτοδίκου. Έν'Αθήναις, τΰποις τοΰ Μέλλοντος της Πατρίδος.Όδός'Αγίου Μάρκου αριθ. 188. 1860. Εις 8ον, σ. 14. IEEE 872. *
Π. Α. Μαυρομιχάλη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος