8281. - Λόγοι ενός πιστοΰ Φ. Λαμενναί. Έκ τοΰ Γαλλικού 'Επιμέλεια και δαπάνη Γ. Α. Μαντζοΰνι?. Έν 'Αθήναις, τΰποις τοΰ Μέλλοντος της Πατρίδος. 'Οδός 'Αγίου Μάρκου αριθ. 188. 1860. Εις 8ον μικρόν, σ. η' + 176. ΒΒ—.
Φ. Λαμενναί.

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι