8275. - Κυψελίδαι Μέρος Α'. Τραγωδία είς πράξεις πέντε, υπό Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη Έν Λειψία. Έκ τοΰ τυπογραφείου Γ. Β. Τευβνέρου. 1860. Εις δον μικρόν, ο. |8'+216. Ή α' παράστασις έν τω Νέω Θέατρο) τών 'Αθηνών, xfj 1 Νο- εμβρίου 1891. ΕΒΕ.Ν.Φ. 419. -Μ·
ΔημητρίουΝ. Βερναρδάκη

Κυψελίδαι Μέρος Α'.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κυψελίδαι Μέρος Α'.