8274. — Κτιτορικόν τοΰ εν 'Αθήναις ναού τοΰ 'Ολυμπίου Διός, υπό Δ. ΙΙαν- ταζή. "Αθήναι, 1860. Εις 8ον, σ.—. Κουμανούδης 3, 4. *
Δ. ΙΙαν-ταζή

Κτιτορικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κτιτορικόν