8272. - Κλείς τοϋ Όμηρου ήτοι βιβλίον δι' ου δύναται τις νά εννοη τον "Ομηρον, μεταφρασθέν εκ τοϋ "Αγγλικού και πλουτισθέν υπό Δ. Ι. Κομποθέκρα εκ- δοθέν δε δαπάνη Έμμ. Γεωργίου. Ίλιάς. Άθήνησι Γύποις II. Α. Σακελλαρίου, κατά τήν όδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44  1860. Είς 16ον, σ. 656. ΕΒΕ.Ε.Φ. 6759.
Δ. Ι. Κομποθέκρα

Κλείς του Ομήρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κλείς του Ομήρου