8268.-Κανονισμος τών εκθέτων βρεφών, και τοϋ 'Ορφανοτροφείου. Σχημα- τισθείς υπό της επί τών αγαθοεργών καταστημάτων επιτροπής------[έν τέλει:] Κέρ- κυρα 11 Μαΐου I860---- Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». Εις 8ον, σ. 18. ΔΑΚ—, ΦΜ—.

Κανονισμος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμος