8266. - Κανονισμός δια τά εν xfj παρά Σιπύλω της Λυδίας Μαγνησία Δη- μόσια Εκπαιδευτήρια. Συνταχθείς το πρώτον υπό Γ. Μ. Ραζή Σχολάρχου Μαγνη- σίας. Έν Σμύρνη, Έκ της Τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου. 1860. Εις 8ον, σ. ς'+ 7-20. ΒΚΧ 7852. 5. -Κ-
Γ. Μ. Ραζή

Κανονισμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός