8259.-Ιστορία τοΰ Ναπολέοντος Επιμελώς ερανισθεΐσα εκ τών τοΰ Α. Θιέρ- σου γαλλικών ιστορικών συγγραμμάτων. (Histoire de la Revolutions Frar^aise, et his- toire du Consulat et de l'Empire, par A. Thiers), υπό Xpvjarot) Σ. Βοζαντίοο, Ταγματάρχου. Τόμος έκτος. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου της Αυγής. ('Οδός Εΰριπίδου οικία Ι. Χαλκοκονδύλη). 1860. Εις 8ον, σ. 265 4 3 ιϊ. ά. Πρβλ. ύριθ. 4758, 5205, 6954, 7241 και 7584. Ό τόμος Ζ' τφ 1865. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 4920. *
Α. Θιέρ-σου

Ιστορία του Ναπολέοντος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του Ναπολέοντος