8253. — I odhos tu uranu dhiladhi to orologhion tu pathus tu Sotiros imon tu Iisu Christu ο kecrimenos thisavros tis aghias liturghias Tropos na valli tis is praxin tin tapinosiiiin ke tin adhelfikin aghapin ke en parartima peri tis meletis Metafrasthisa ek tu italicu Para tu patros Aloisiu Caputsinu Apostolicu Ierokiricos. (Me tin adhian ton Proestoton.) Sniirni, Ek tis Tipoghrafias A. Da- miami. 1860. Εις 8ον μικρόν, φ. 1 a- «. + σ. 483. ΓΧ —. *
Aloisiu Caputsinu

I odhos tu uranu

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. I odhos tu uranu