8248. - Θεωρητική αριθμητική προς χρήσιν τών μαθητών τοϋ Λυκείου ύπό Χ. Βάφα. "Εκδοσις τετάρτη. — «Πείθειν δε προσήκει------ τή νοήσει αυτή, . . . Πλάτ. Πολ. βιβλ. ζ'» — Άθήνησιν τΰποις Φ. Καραμπίνου και Κ. Βάφα. (παρά τή όδώ 'Αχαρνών αριθ. 302). 1860. Εις δον, φ. 2 ά. ά. + σ. 141 4- 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 4751 και 5712. ΓΕΝ—. *
Χ. Βάφα

Θεωρητική αριθμητική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεωρητική αριθμητική