8246. - Θεοδώρα Φραντζή, ή ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως, ύπό τοϋ Αϊδεσίμου Ι. Μ. Neale κτλ. Μετεφράσθη έκ τοϋ Άγγλικοΰ ύπό Χ. Α. Παρμενίδου. 'Αθήναι τϋποις Σ. Παυλίδου 1860. Εις 4ον, σ. 144. ΒΒ-. #·
Ι. Μ. Neale

Θεοδώρα Φραντζή, ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεοδώρα Φραντζή, ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως