8245.-Θείον και 'Ιερόν Εΰαγγέλιον εξ αρίστων εκδόσεων τής Νέας Διαθή- κης ακριβώς διορθοοθέν μετά προσθήκης τών τής Παλαιάς μαρτύρων και νεωτέρας εις τά κανόνια τών Ευαγγελίων τυπικής ύποσημειώσεως τοϋ αοιδίμου έν Ίερομονάχοις Βαρθ-ολομαίου τοϋ Κοοτλοομοοσ:ανοΰ. Ένετίησιν έκ τοϋ Έλληνικοϋ Τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεοίργίου 1860 Εις 4ον μέγα, σ. 0' + 240 + 49 + 1 ά. ά. ΒΑΝ 2478. *

Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον