8241.-Ή τιμωρία, μυθιστόρημα πρωτότυπον. Συγγραφέν ύπό * * * Έν 'Αθήναις, τϋποις τοΰ Μέλλοντος τής Πατρίδος Όδός 'Αγίου Μάρκου αριθ. 188. 1860. Εις 8ον, α. 96. ΦΜ-, ΛΕΥ—.
*&nbsp | *&nbsp | *

Η τιμωρία,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η τιμωρία,